អត្ថន័យ 了解 និងការបញ្ចេញសំឡេង

了解
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 了解 ខ្មែរ

liǎo jiě

 • ដើម្បីយល់

HSK level


ចរិត

 • (le): ឡើងលើ
 • (jiě): ដំណោះស្រាយ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 了解

 • 我对她了解得不多。
  Wǒ duì tā liǎojiě dé bù duō.
 • 我其实不太了解他。
  Wǒ qíshí bù tài liǎojiě tā.
 • 尽管我认识他很久了,但是并不了解。
  Jǐnguǎn wǒ rènshí tā hěnjiǔle, dànshì bìng bùliǎojiě.
 • 她最了解公司的情况了。
  Tā zuì liǎojiě gōngsī de qíngkuàngle.
 • 妈妈比任何人都了解我。
  Māmā bǐ rènhé rén dōu liǎojiě wǒ.