អត្ថន័យ 于是 និងការបញ្ចេញសំឡេង

于是
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 于是 ខ្មែរ

yú shì

  • បន្ទាប់មក

HSK level


ចរិត

  • (yú): ក្នុង
  • (shì): ត្រូវហើយ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 于是

  • 我有事想问他,于是给他打了电话。
    Wǒ yǒushì xiǎng wèn tā, yúshì gěi tā dǎle diànhuà.