អត្ថន័យ 互相 និងការបញ្ចេញសំឡេង

互相
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 互相 ខ្មែរ

hù xiāng

  • ទៅវិញទៅមក

HSK level


ចរិត

  • (hù): ទៅវិញទៅមក
  • (xiāng): តំណាក់កាល

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 互相

  • 我们是邻居,应该互相帮助。
    Wǒmen shì línjū, yīnggāi hùxiāng bāngzhù.
  • 我们两个要互相支持。
    Wǒmen liǎng gè yào hùxiāng zhīchí.