អត្ថន័យ 互联网 និងការបញ្ចេញសំឡេង

互联网
ពាក្យសាមញ្ញ
互聯網
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 互联网 ខ្មែរ

hù lián wǎng

  • អ៊ីនធឺណិត

HSK level


ចរិត

  • (hù): ទៅវិញទៅមក
  • (lián): សហភាព
  • (wǎng): បណ្តាញ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 互联网

  • 互联网给人们的生活带来了很多方便。
    hùliánwǎng jǐ rénmen de shēnghuó dài láile hěnduō fāngbiàn.