អត្ថន័យ 交通 និងការបញ្ចេញសំឡេង

交通
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 交通 ខ្មែរ

jiāo tōng

  • ចរាចរណ៍

HSK level


ចរិត

  • (jiāo): ឈើឆ្កាង
  • (tōng): ឆ្លងកាត់

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 交通

  • 常用的交通工具有汽车、火车、飞机等。
    Chángyòng de jiāotōng gōngjù yǒu qìchē, huǒchē, fēijī děng.