អត្ថន័យ 京剧 និងការបញ្ចេញសំឡេង

京剧
ពាក្យសាមញ្ញ
京劇
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 京剧 ខ្មែរ

jīng jù

  • ល្ខោន peking

HSK level


ចរិត

  • (jīng): ទីក្រុងប៉េកាំង
  • (jù): ល្ខោន

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 京剧

  • 她是一位著名的京剧演员。
    Tā shì yī wèi zhùmíng de jīngjù yǎnyuán.