អត្ថន័យ 亲戚 និងការបញ្ចេញសំឡេង

亲戚
ពាក្យសាមញ្ញ
親戚
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 亲戚 ខ្មែរ

qīn qi

  • សាច់ញាតិ

HSK level


ចរិត

  • (qīn): សូមគោរព
  • (qī): ឈី

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 亲戚

  • 我的亲戚大多住在北京。
    Wǒ de qīnqī dàduō zhù zài běijīng.