អត្ថន័យ 今天 និងការបញ្ចេញសំឡេង

今天
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 今天 ខ្មែរ

jīn tiān

 • សព្វថ្ងៃ​នេះ

HSK level


ចរិត

 • (jīn): នេះ
 • (tiān): ថ្ងៃ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 今天

 • 今天我的朋友不能工作,他在医院!
  jīntiān wǒ de péngyǒu bùnéng gōngzuò, tā zài yīyuàn!
 • 今天我做了三个菜。
  Jīntiān wǒ zuòle sān gè cài.
 • 今天我很高兴。
  Jīntiān wǒ hěn gāoxìng.
 • 今天天气很汉语。
  Jīntiān tiānqì hěn hànyǔ.
 • 今天是 2002 年 1 月 1号。
  Jīntiān shì 2002 nián 1 yuè 1 hào.