អត្ថន័យ 仍然 និងការបញ្ចេញសំឡេង

仍然
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 仍然 ខ្មែរ

réng rán

  • នៅតែមាន

HSK level


ចរិត

  • (réng): នៅតែមាន
  • (rán): ពិតប្រាកដ​ណាស់

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 仍然

  • 今天仍然是个好天气。
    Jīntiān réngrán shìgè hǎo tiānqì.