អត្ថន័យ 付款 និងការបញ្ចេញសំឡេង

付款
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 付款 ខ្មែរ

fù kuǎn

  • ការទូទាត់

HSK level


ចរិត

  • (fù): បង់
  • (kuǎn): កថាខណ្ឌ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 付款

  • 购物可以在网上付款。
    Gòuwù kěyǐ zài wǎngshàng fùkuǎn.