អត្ថន័យ 以为 និងការបញ្ចេញសំឡេង

以为
ពាក្យសាមញ្ញ
以為
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 以为 ខ្មែរ

yǐ wéi

  • គិត

HSK level


ចរិត

  • (yǐ): ទៅ
  • (wèi): សម្រាប់

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 以为

  • 我以为你已经走了。
    Wǒ yǐwéi nǐ yǐjīng zǒule.