អត្ថន័យ 传真 និងការបញ្ចេញសំឡេង

传真
ពាក្យសាមញ្ញ
傳真
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 传真 ខ្មែរ

chuán zhēn

  • ទូរសារ

HSK level


ចរិត

  • (chuán): ឆ្លងកាត់
  • (zhēn): ពិត

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 传真

  • 请帮我发一份传真。
    Qǐng bāng wǒ fā yī fèn chuánzhēn.