អត្ថន័យ 伤心 និងការបញ្ចេញសំឡេង

伤心
ពាក្យសាមញ្ញ
傷心
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 伤心 ខ្មែរ

shāng xīn

  • សោកសៅ

HSK level


ចរិត

  • (shāng): ឈឺចាប់
  • (xīn): បេះដូង

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 伤心

  • 在我伤心的时候,你总是陪在我身边。
    Zài wǒ shāngxīn de shíhòu, nǐ zǒng shì péi zài wǒ shēnbiān.
  • 听到这个消息后,我很伤心。
    Tīng dào zhège xiāoxī hòu, wǒ hěn shāngxīn.