អត្ថន័យ 体育 និងការបញ្ចេញសំឡេង

体育
ពាក្យសាមញ្ញ
體育
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 体育 ខ្មែរ

tǐ yù

  • អប់រំកាយ

HSK level


ចរិត

  • (tǐ): រាងកាយ
  • (yù): អប់រំ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 体育

  • 我很喜欢体育运动。
    Wǒ hěn xǐhuān tǐyù yùndòng.
  • 我们非常重视体育锻炼。
    Wǒmen fēicháng zhòngshì tǐyù duànliàn.