អត្ថន័យ 保护 និងការបញ្ចេញសំឡេង

保护
ពាក្យសាមញ្ញ
保護
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 保护 ខ្មែរ

bǎo hù

 • ការការពារ

HSK level


ចរិត

 • (bǎo): ការពារ
 • (hù): ការពារ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 保护

 • 人们应该保护环境。
  Rénmen yīnggāi bǎohù huánjìng.
 • 妈妈很注意保护皮肤。
  Māmā hěn zhùyì bǎohù pífū.
 • 为了保护环境,请不要使用塑料袋 。
  Wèile bǎohù huánjìng, qǐng bùyào shǐyòng sùliào dài.
 • 我们需要保护自然环境。
  Wǒmen xūyào bǎohù zìrán huánjìng.