អត្ថន័យ 修改 និងការបញ្ចេញសំឡេង

修改
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 修改 ខ្មែរ

xiū gǎi

  • កែប្រែ

HSK level


ចរិត

  • (xiū): ជួសជុល
  • (gǎi): ផ្លាស់ប្តូរ