អត្ថន័យ 允许 និងការបញ្ចេញសំឡេង

允许
ពាក្យសាមញ្ញ
允許
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 允许 ខ្មែរ

yǔn xǔ

  • អនុញ្ញាត

HSK level


ចរិត

  • (yǔn): អនុញ្ញាត
  • (xǔ): ស៊ូ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 允许

  • 请允许我对这件事做个解释。
    Qǐng yǔnxǔ wǒ duì zhè jiàn shì zuò gè jiěshì.
  • 请允许我做一下自我介绍。
    Qǐng yǔnxǔ wǒ zuò yīxià zìwǒ jièshào.