អត្ថន័យ 免费 និងការបញ្ចេញសំឡេង

免费
ពាក្យសាមញ្ញ
免費
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 免费 ខ្មែរ

miǎn fèi

  • ឥតគិតថ្លៃ

HSK level


ចរិត

  • (miǎn): ឥតគិតថ្លៃ
  • (fèi): ថ្លៃសេវា

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 免费

  • 在这家饭店吃饭,饮料免费。
    Zài zhè jiā fàndiàn chīfàn, yǐnliào miǎnfèi.