អត្ថន័យ 入口 និងការបញ្ចេញសំឡេង

入口
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 入口 ខ្មែរ

rù kǒu

  • ច្រកចូល

HSK level


ចរិត

  • (rù): បញ្ចូល
  • (kǒu): មាត់

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 入口

  • 我在大楼的入口等你。
    Wǒ zài dàlóu de rùkǒu děng nǐ.