អត្ថន័យ 全部 និងការបញ្ចេញសំឡេង

全部
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 全部 ខ្មែរ

quán bù

  • ទាំងអស់

HSK level


ចរិត

  • (quán): ទាំងអស់
  • (bù): ឯកតា

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 全部

  • 音乐就是我的全部。
    Yīnyuè jiùshì wǒ de quánbù.
  • 同学们全部都来了。
    Tóngxuémen quánbù dōu láile.