អត្ថន័យ 公共汽车 និងការបញ្ចេញសំឡេង

公共汽车
ពាក្យសាមញ្ញ
公共汽車
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 公共汽车 ខ្មែរ

gōng gòng qì chē

 • ឡានក្រុង

HSK level


ចរិត

 • (gōng): សាធារណៈ
 • (gòng): សរុប
 • (qì): ចំហាយទឹក
 • (chē): ឡាន

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 公共汽车

 • 坐公共汽车去上班。
  Zuò gōnggòng qìchē qù shàngbān.
 • 坐公共汽车去,要 20 分钟。
  Zuò gōnggòng qìchē qù, yào 20 fēnzhōng.
 • 我们可以坐 10路公共汽车去。
  Wǒmen kěyǐ zuò 10 lù gōnggòng qìchē qù.
 • 你是开车去还是坐公共汽车去?
  Nǐ shì kāichē qù háishì zuò gōnggòng qìchē qù?