អត្ថន័យ 公司 និងការបញ្ចេញសំឡេង

公司
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 公司 ខ្មែរ

gōng sī

 • ក្រុមហ៊ុន

HSK level


ចរិត

 • (gōng): សាធារណៈ
 • (sī): ការបែងចែក

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 公司

 • 早上出公司。
  Zǎoshang chū gōngsī.
 • 希望它离公司近。
  Xīwàng tā lí gōngsī jìn.
 • 公司旁边有学校。
  Gōngsī pángbiān yǒu xuéxiào
 • 我哥哥开了一家公司。
  Wǒ gēgē kāile yījiā gōngsī.
 • 我爸爸开了一个小公司。
  Wǒ bàba kāile yīgè xiǎo gōngsī.