អត្ថន័យ 共同 និងការបញ្ចេញសំឡេង

共同
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 共同 ខ្មែរ

gòng tóng

  • ធម្មតា

HSK level


ចរិត

  • (gòng): សរុប
  • (tóng): ជាមួយ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 共同

  • 我和我妻子有共同的理想和生活目标。
    Wǒ hé wǒ qīzi yǒu gòngtóng de lǐxiǎng hé shēnghuó mùbiāo.