អត្ថន័យ 其中 និងការបញ្ចេញសំឡេង

其中
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 其中 ខ្មែរ

qí zhōng

  • ក្នុងចំណោម​ពួកគេ

HSK level


ចរិត

  • (qí): របស់វា
  • (zhōng): ក្នុង

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 其中

  • 我买的水果很多,其中包括葡萄。
    Wǒ mǎi de shuǐguǒ hěnduō, qízhōng bāokuò pútáo.