អត្ថន័យ 其他 និងការបញ្ចេញសំឡេង

其他
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 其他 ខ្មែរ

qí tā

 • ផ្សេងទៀត

HSK level


ចរិត

 • (qí): របស់វា
 • (tā): គាត់

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 其他

 • 我过去在北京,没去其他地方。
  Wǒ guòqù zài běijīng, méi qù qítā dìfāng.
 • 只有小明在教室里,其他人都回家了。
  Zhǐyǒu xiǎomíng zài jiàoshì lǐ, qítā rén dōu huí jiāle.
 • 除了小王,其他人都来了。
  Chúle xiǎo wáng, qítā rén dōu láile.