អត្ថន័យ 内在 និងការបញ្ចេញសំឡេង

内在
ពាក្យសាមញ្ញ
內在
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 内在 ខ្មែរ

nèi zài

  • ខាងក្នុង

HSK level


ចរិត

  • (nèi): នៅខាងក្នុង
  • (zài): ក្នុង