អត្ថន័យ 内部 និងការបញ្ចេញសំឡេង

内部
ពាក្យសាមញ្ញ
內部
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 内部 ខ្មែរ

nèi bù

  • ខាងក្នុង

HSK level


ចរិត

  • (nèi): នៅខាងក្នុង
  • (bù): ឯកតា