អត្ថន័យ 再三 និងការបញ្ចេញសំឡេង

再三
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 再三 ខ្មែរ

zài sān

  • ម្តងហើយម្តងទៀត

HSK level


ចរិត

  • (zài): ម្តងទៀត
  • (sān): បី