អត្ថន័យ 再接再厉 និងការបញ្ចេញសំឡេង

再接再厉
ពាក្យសាមញ្ញ
再接再厲
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 再接再厉 ខ្មែរ

zài jiē zài lì

  • ធ្វើឱ្យកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងឥតឈប់ឈរ

HSK level


ចរិត

  • (zài): ម្តងទៀត
  • (jiē): លើកឡើង
  • (lì): stern