អត្ថន័យ 再见 និងការបញ្ចេញសំឡេង

再见
ពាក្យសាមញ្ញ
再見
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 再见 ខ្មែរ

zài jiàn

 • លាហើយ

HSK level


ចរិត

 • (zài): ម្តងទៀត
 • (jiàn): សូមមើល

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 再见

 • 再见!我回家!
  Zàijiàn! Wǒ huí jiā!
 • 妈妈,我去学校了,再见。
  Māmā, wǒ qù xuéxiàole, zàijiàn.
 • 我走了,再见!
  Wǒ zǒule, zàijiàn!