អត្ថន័យ 决定 និងការបញ្ចេញសំឡេង

决定
ពាក្យសាមញ្ញ
決定
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 决定 ខ្មែរ

jué dìng

 • សម្រេចចិត្ត

HSK level


ចរិត

 • (jué): សម្រេចចិត្ត
 • (dìng): កំណត់

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 决定

 • 这件事是经理决定的。
  Zhè jiàn shì shì jīnglǐ juédìng de.
 • 他已经做出了决定。
  Tā yǐjīng zuò chūle juédìng.
 • 我们决定明天去爬山。
  Wǒmen juédìng míngtiān qù páshān.