អត្ថន័យ 准备 និងការបញ្ចេញសំឡេង

准备
ពាក្យសាមញ្ញ
准備
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 准备 ខ្មែរ

zhǔn bèi

 • ត្រៀមខ្លួនជាស្រេច

HSK level


ចរិត

 • (zhǔn): quasi-
 • (bèi): រៀបចំ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 准备

 • 我们准备一起再玩(儿)一小时。
  Wǒmen zhǔnbèi yīqǐ zài wán (er) yī xiǎoshí.
 • 我准备星期日去北京。
  Wǒ zhǔnbèi xīngqírì qù běijīng.
 • 为了准备考试,他每天都学习到很晚。
  Wèile zhǔnbèi kǎoshì, tā měitiān dū xuéxí dào hěn wǎn.
 • 我在为考试做准备。
  Wǒ zài wèi kǎoshì zuò zhǔnbèi.
 • 我准备周末把房间打扫一下。
  Wǒ zhǔnbèi zhōumò bǎ fángjiān dǎsǎo yīxià.