អត្ថន័យ 凉快 និងការបញ្ចេញសំឡេង

凉快
ពាក្យសាមញ្ញ
涼快
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 凉快 ខ្មែរ

liáng kuai

  • ត្រជាក់

HSK level


ចរិត

  • (liáng): ត្រជាក់
  • (kuài): លឿន

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 凉快

  • 秋天的天气很凉快。
    Qiūtiān de tiānqì hěn liángkuai.