អត្ថន័យ 减少 និងការបញ្ចេញសំឡេង

减少
ពាក្យសាមញ្ញ
減少
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 减少 ខ្មែរ

jiǎn shǎo

  • កាត់ត្រឡប់មកវិញ

HSK level


ចរិត

  • (jiǎn): តិច
  • (shǎo): តិច

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 减少

  • 顾客减少了三分之一。
    Gùkè jiǎnshǎole sān fēn zhī yī.