អត្ថន័យ 出差 និងការបញ្ចេញសំឡេង

出差
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 出差 ខ្មែរ

chū chāi

  • ដំណើរអាជីវកម្ម

HSK level


ចរិត

  • (chū): ចេញ
  • (chà): ភាពខុសគ្នា

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 出差

  • 爸爸已经出差一个多月了。
    Bàba yǐjīng chūchāi yīgè duō yuèle.