អត្ថន័យ 出现 និងការបញ្ចេញសំឡេង

出现
ពាក្យសាមញ្ញ
出現
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 出现 ខ្មែរ

chū xiàn

  • លេចឡើង

HSK level


ចរិត

  • (chū): ចេញ
  • (xiàn): បច្ចុប្បន្ន

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 出现

  • 我们等了他一个小时,他也没有出现。
    Wǒmen děngle tā yīgè xiǎoshí, tā yě méiyǒu chūxiàn.
  • 我们工作中出现了不少问题。
    Wǒmen gōngzuò zhòng chū xiàn liǎo bù shǎo wèntí.