អត្ថន័យ 刚才 និងការបញ្ចេញសំឡេង

刚才
ពាក្យសាមញ្ញ
剛才
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 刚才 ខ្មែរ

gāng cái

 • ឥឡូវនេះ

HSK level


ចរិត

 • (gāng): គ្រាន់តែ
 • (cái): តែប៉ុណ្ណោះ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 刚才

 • 刚才是谁来的电话?
  Gāngcái shì shuí lái de diànhuà?
 • 刚才我在街上遇到了张先生。
  Gāngcái wǒ zài jiē shàng yù dàole zhāng xiānshēng.
 • 请原谅我刚才说的话。
  Qǐng yuánliàng wǒ gāngcái shuō dehuà.
 • 他刚才说的才是问题的重点。
  Tā gāngcái shuō de cái shì wèntí de zhòngdiǎn.