អត្ថន័យ 判断 និងការបញ្ចេញសំឡេង

判断
ពាក្យសាមញ្ញ
判斷
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 判断 ខ្មែរ

pàn duàn

  • ការវិនិច្ឆ័យ

HSK level


ចរិត

  • (pàn): ចៅក្រម
  • (duàn): សម្រាក

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 判断

  • 你的判断完全正确。
    Nǐ de pànduàn wánquán zhèngquè.