អត្ថន័យ 功夫 និងការបញ្ចេញសំឡេង

功夫
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 功夫 ខ្មែរ

gōng fu

  • ការខិតខំ

HSK level


ចរិត

  • (gōng): ការងារ
  • (fū): ប្តី

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 功夫

  • 我最近在学习中国功夫。
    Wǒ zuìjìn zài xuéxí zhōngguó gōngfū.