អត្ថន័យ 勇敢 និងការបញ្ចេញសំឡេង

勇敢
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 勇敢 ខ្មែរ

yǒng gǎn

  • ក្លាហាន

HSK level


ចរិត

  • (yǒng): ក្លាហាន
  • (gǎn): ហ៊ាន

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 勇敢

  • 哥哥是一个很勇敢的人。
    Gēgē shì yīgè hěn yǒnggǎn de rén.