អត្ថន័យ 包子 និងការបញ្ចេញសំឡេង

包子
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 包子 ខ្មែរ

bāo zi

  • ប៊ុន

HSK level


ចរិត

  • (bāo): កញ្ចប់
  • (zi): កូន

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 包子

  • 这家饭馆儿的包子味道非常好。
    Zhè jiā fànguǎn er de bāozi wèidào fēicháng hǎo.