អត្ថន័យ 北方 និងការបញ្ចេញសំឡេង

北方
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 北方 ខ្មែរ

běi fāng

 • ខាងជើង

HSK level


ចរិត

 • (běi): ខាងជើង
 • (fāng): ការ៉េ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 北方

 • 北方的冬天很冷。
  Běifāng de dōngtiān hěn lěng.
 • 你能适应北方的气候吗?
  Nǐ néng shìyìng běifāng de qìhòu ma?
 • 冬天,北方比南方冷多了。
  Dōngtiān, běifāng bǐ nánfāng lěng duōle.