អត្ថន័យ 医生 និងការបញ្ចេញសំឡេង

医生
ពាក្យសាមញ្ញ
醫生
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 医生 ខ្មែរ

yī shēng

 • គ្រូពេទ្យ

HSK level


ចរិត

 • (yī): វេជ្ជសាស្រ្ត
 • (shēng): ផ្តល់​កំណើត

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 医生

 • 我的医生是一个好人。
  Wǒ de yīshēng shì yīgè hǎorén.
 • 我爸爸是医生。
  Wǒ bàba shì yīshēng.
 • 他是这个医院里的医生。
  Tā shì zhège yīyuàn lǐ de yīshēng.
 • 李医生今年 40岁。
  Lǐ yīshēng jīnnián 40 suì.
 • 几年不见,她现在已经成为了一名医生。
  Jǐ nián bùjiàn, tā xiànzài yǐjīng chéngwéile yī míng yīshēng.