អត្ថន័យ 博物馆 និងការបញ្ចេញសំឡេង

博物馆
ពាក្យសាមញ្ញ
博物館
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 博物馆 ខ្មែរ

bó wù guǎn

  • សារមន្ទីរ

HSK level


ចរិត

  • (bó): បូ
  • (wù): រឿង
  • (guǎn): ព្រះពន្លា