អត្ថន័យ 卫生间 និងការបញ្ចេញសំឡេង

卫生间
ពាក្យសាមញ្ញ
衛生間
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 卫生间 ខ្មែរ

wèi shēng jiān

  • បន្ទប់ទឹក

HSK level


ចរិត

  • (wèi): យាម
  • (shēng): ផ្តល់​កំណើត
  • (jiān): រវាង

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 卫生间

  • 请问,卫生间在哪儿?
    Qǐngwèn, wèishēngjiān zài nǎ'er?