អត្ថន័យ 危险 និងការបញ្ចេញសំឡេង

危险
ពាក្យសាមញ្ញ
危險
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 危险 ខ្មែរ

wēi xiǎn

  • គ្រោះថ្នាក់

HSK level


ចរិត

  • (wēi): ស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់
  • (xiǎn): ហានិភ័យ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 危险

  • 在森林里吸烟很危险,容易着火。
    Zài sēnlín lǐ xīyān hěn wéixiǎn, róngyì zháohuǒ.