អត្ថន័យ 厕所 និងការបញ្ចេញសំឡេង

厕所
ពាក្យសាមញ្ញ
廁所
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 厕所 ខ្មែរ

cè suǒ

  • បន្ទប់ទឹក

HSK level


ចរិត

  • (cè): បង្គន់
  • (suǒ): ដូច្នេះ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 厕所

  • 男厕所在一层。
    Nán cèsuǒ zài yī céng.