អត្ថន័យ 原谅 និងការបញ្ចេញសំឡេង

原谅
ពាក្យសាមញ្ញ
原諒
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 原谅 ខ្មែរ

yuán liàng

  • អត់ទោស

HSK level


ចរិត

  • (yuán): ដើម
  • (liàng): អត់ទោស

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 原谅

  • 请原谅我刚才说的话。
    Qǐng yuánliàng wǒ gāngcái shuō dehuà.