អត្ថន័យ 去年 និងការបញ្ចេញសំឡេង

去年
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 去年 ខ្មែរ

qù nián

 • ឆ្នាំមុន

HSK level


ចរិត

 • (qù): ទៅ​ជាមួយ
 • (nián): ឆ្នាំ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 去年

 • 我去年去中国三次。
  Wǒ qùnián qù zhōngguó sān cì.
 • 我是去年8 月来北京的。
  Wǒ shì qùnián 8 yuè lái běijīng de.
 • 上次和他见面,已经是去年了。
  Shàng cì hé tā jiànmiàn, yǐjīng shì qùniánle.
 • 我们学校的留学生比去年多了一倍。
  Wǒmen xuéxiào de liúxuéshēng bǐ qùnián duōle yī bèi.
 • 从去年开始,汽车的价格在降低。
  Cóng qùnián kāishǐ, qìchē de jiàgé zài jiàngdī.