អត្ថន័យ 发生 និងការបញ្ចេញសំឡេង

发生
ពាក្យសាមញ្ញ
發生
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 发生 ខ្មែរ

fā shēng

  • កើតឡើង

HSK level


ចរិត

  • (fā): សក់
  • (shēng): ផ្តល់​កំណើត

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 发生

  • 情况发生了很大的变化。
    Qíngkuàng fāshēngle hěn dà de biànhuà.
  • 城市已经发生了很大的改变。
    Chéngshì yǐjīng fāshēngle hěn dà de gǎibiàn.